جمعه 29 شهريور 1392
0 Like
مقالات به زبان فارسی
الف. مقالات دکتر ممتاز به زبان فارسی
 
 
ممتاز، جمشید، «وضعیت حقوقی دریای خزر»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل‍ی وزارت امور خارجه، دوره دوم، تابستان 1374 - شماره 10. ()
 
ممتاز، جمشید - رزاقی ساکت، محمد، «معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه»، فصلنامه سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل‍ی وزارت امور خارجه، سال بیست و چهارم، تابستان 1389 - شماره 2.
 
ممتاز، جمشید - شریفی طرازکوهی، حسین، «حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا در آشوب ها و شورش های داخلی»، نشریه دادنامه، مؤسسه مطالعات و خدمات حقوقی، مرداد 1389 - شماره 4.
 
ممتاز، جمشید، «توسعه ی تدریجی و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دی 1374 - شماره 18.
 
ممتاز، جمشید، «تدوین و توسعه ی حقوق بین الملل کیفری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1373 - شماره 15. 
 
ممتاز، جمشید، «مشروعیت کاربرد سلاحهای هسته ای در حقوق بین الملل عمومی»، فصلنامه سیاست دفاعی، دانشگاه امام حسین(ع) زمستان 1377 - شماره 25.
 
محمد علیپور، فریده - ممتاز، جمشید، «دفاع مشروع»، فصلنامه مجلس و پژوهش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پاییز 1381 - شماره 35.
 
محمد علیپور، فریده - ممتاز، جمشید، «ممنوعیت کاربرد یا تهدید توسل به زور»، فصلنامه مجلس و پژوهش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پاییز 1381 - شماره 35.
 
ممتاز، جمشید، «معرفی کتاب: انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه»، فصلنامه حقوق، دانشگاه تهران، دوره 39، تابستان 1388 - شماره 2. ()
 
ممتاز، جمشید، «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه»، فصلنامه حقوق، دانشگاه تهران، دوره 38، زمستان 1387 - شماره 4. ()
 
ممتاز، جمشید، «تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تیر 1360 - شماره 22. ()
 
ممتاز، جمشید - شریفی طرازکوهی، حسین، «حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تیر 1373 - شماره 32. ()
 
ممتاز، جمشید - شریفی طرازکوهی، حسین، «حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا در آشوبها و شورشهای داخلی»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، پاییز 1378 - شماره 45. ()
 
ممتاز، جمشید - رنجبریان، امیر حسین، «مداخله امریکا در امور ایران و اقامه دعوای ایران در دیوان داوری ایران و امریکا»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تابستان 1376 - شماره 37. ()
 
ممتاز، جمشید - رنجبریان، امیر حسین، «تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها؛ قانون مناطق دریایی ایران و اعتراض امریکا»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، پاییز 1375 - شماره 35. ()
 
ممتاز، جمشید، «نظام حقوقی سرمایه گذاران پیشگام در منطقه بین المللی بستر دریاها»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، آذر 1370 - شماره 26. ()
 
ممتاز، جمشید - قربان نیا، ناصر، «چارچوب هنجاری نظام بین الملل حقوق بشر و بشر دوستانه»، فصلنامه نامه مفید، دانشگاه مفید، شهریور 1385 - شماره 55.
 
ممتاز، جمشید، «حمایت از روزنامه‌نگاران در زمان جنگ توسط حقوق بشر دوستانه بین المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، پاییز 1384 (ویژه نامه) ()
 
ممتاز، جمشید - نجفی اسفاد، مرتضی، «بررسی بحران کوزوو و حقوق بین الملل»، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، بهار و تابستان 1379 - شماره 17 و 18.
 
«میزگرد: دریای خزر و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، مصاحبه شوندگان: ممتاز، جمشید - باوند، داود - شمس اردکانی، علی - عطایی، فرهاد - ظریف، جواد - کاظمی، علی اصغر، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، بهار 1376 - شماره 9.
 
ممتاز، جمشید، «نظام حقوقی منابع آب آبراههای بین المللی خاورمیانه»، دو فصلنامه حقوقی بین المللی، مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، بهار 1373 و 1374 - شماره 18 و 19.
 
ممتاز، جمشید، «حمایت و توسعه محیط زیست دریائی خلیج فارس و دریای عمان»، دو فصلنامه حقوقی بین المللی، مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، پاییز و زمستان 1368 - شماره 11.
 
عالم، عبدالرحمن - طارم سری، مسعود - مستقیمی، بهرام - مصفا، نسرین، «مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل»، ناظر: ممتاز، جمشید، دو فصلنامه حقوقی بین المللی، مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، بهار و تابستان 1366 - شماره 8.
 
ممتاز، جمشید، «امنیت بین المللی، ضامن امنیت دریانوردی»، مجموعه مقالات همایش دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1389.
 
ممتاز، جمشید، «دیوان بین المللی دادگستری: فرجام سخن»، مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1389.
 
ممتاز، جمشید، «اعلامیه های مجمع عمومی: جلوه ای جدید از تدوین و توسعهی حقوق بین الملل»، مجموعه مقالات همایش نقش مجمع عمومی ساز مان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1391.
 
 
 
 
ب. مقالات ترجمه شدۀ دکتر ممتاز به زبان فارسی
 
 
ممتاز، جمشید - میرزایی ینگجه، سعید، «رژیم حقوقی دریای خزر: دیدگاههای ایران»، مترجم: اجتهادی، امیر مسعود فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل‍ی وزارت امور خارجه، پاییز 1380 - شماره 35.
 
ممتاز، جمشید، «کنوانسیون چارچوب تهران در خصوص حمایت از محیط زیست دریای خزر»، مترجم: سیف افجهای، معصومه، فصلنامه سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل‍ی وزارت امور خارجه، زمستان 1385 - شماره 80.
 
ممتاز، جمشید، «مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی»، مترجم: بقایی هامانه، اسماعیل، فصلنامه سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، بهار 1382، شماره 65.
 
ممتاز، جمشید ،«جرایم ارتکابی در دریا»، مترجمین: مختاری امین، مرتضی - هاشمی، کامران، فصلنامه سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل‍ی وزارت امور خارجه، تابستان 1381 - شماره 62.
 
ممتاز، جمشید، «مداخله ی بشر دوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، مترجم: مختاری امین، مرتضی، فصلنامه سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل‍ی وزارت امور خارجه، زمستان 1379 - شماره 56.
 
ممتاز، جمشید، «جنایات جنگی در مناقشات مسلحانه ی غیر بین المللی، مطابق اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری»، مترجم: شریفی طرازکوهی، حسین، فصلنامه سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل‍ی وزارت امور خارجه، پاییز 1379 - شماره 55.
 
ممتاز، جمشید، «انطباق تحریم های شورای امنیت با حقوق بشر دوستانه ی بین المللی»، مترجم: رضاییان، مهرداد، فصلنامه سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل‍ی وزارت امور خارجه، زمستان 1378 - شماره 52.
 
ممتاز، جمشید، «دشواریها و چشم اندازهای نظام حقوقی دریای خزر»، مترجم: صفری، مرتضی، فصلنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، موسسه اطلاعات، آذر و دی 1376 - شماره 123 و 124.
 
ممتاز، جمشید، «تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب»، مترجم: صور اسرافیل، محمود، دو فصلنامه حقوقی بین المللی، مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، پاییز و زمستان 1384 - شماره 33.
 
ممتاز، جمشید، «توسل به سلاح هسته ای و حمایت از محیط زیست: آورده دیوان بین المللی دادگستری»، مترجم: صور اسرافیل، محمود، دو فصلنامه حقوقی بین المللی، مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، بهار 1378 - شماره 24.